Make your own free website on Tripod.com
Bài Cũ

*Ngô Tất Tố: Gia thế ông Vũ Trọng Phụng
*Thanh Châu: Đám tang Vũ Trọng Phụng
*Lưu Trọng Lư: Điếu văn đọc trong lễ tang Vũ Trọng Phụng
*Nguyễn Tuân: Một đêm họp đưa ma Phụng
*Tam Lang: Vài kỷ niệm về Vũ Trọng Phụng>
*Nguyễn Triệu Luật: Vũ Trọng Phụng với tôi
*Bùi Huy Phồn: Nhớ và nghĩ về Vũ Trọng Phụng
*Cao Kim Lan: Tiểu dẫn về cuộc tranh luận 'dâm hay không dâm' (1936 - 1939)
*Vũ Ngọc Phan: Nhà văn hiện đại (trích)
*Nguyễn Ngọc Thiện: Vũ Trọng Phụng bàn về phóng sự và tiểu thuyết tả chân
*Vương Trí Nhàn: Nghĩ lại về Vũ Trọng Phụng - Bước đi tự phát ở một ngòi bút ghi chép lịch sử
*Nguyễn Hoành Khung: Nhìn lại và suy nghĩ xung quanh một 'vụ án' văn học [1/2]
*Nguyễn Hoành Khung: Nhìn lại và suy nghĩ xung quanh một 'vụ án' văn học [2/2]
*Nguyễn Đăng Mạnh: Mâu thuẫn cơ bản trong thế quan và trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng>
*Hội nghị tranh luận văn nghệ tại Việt Bắc (25-28/9/1949)
*Hoài Thanh: Đối với văn nghệ trước cách mạng: Tiếp thu phải có phê phán>
*Nguyễn Đình Thi: Nhà văn với quần chúng lao động [trích]

Trở Lại Trang Ðầu